Aiman Minal celebrates their special birthday in Dubai