Actor Salman Saeed celebrates birthday with wife Alina Salman